Slide background
Slide background
حمایتی

معاونت خدمات حمایتی موسسه توانمندسازی بازنشستگان ن.م:
1-دریافت کارگروه‌های استانی از طریق اتوماسیون اداری
2-پرینت کلیه کارگروه‌ها و تفکیک کارگروه‌های مشمول ماده 4 از ماده 11
3-بررسی اجمالی فرم‌های 1و2و3 از نظر تطابق با روش اجرایی حمایت از بازنشستگان نیازمند
4-رفع عیوب اولیه فرم‌های 1و2و3 از طریق تماس تلفنی، برگشت نامه با درج هامش یا عودت از طریق نامه رسمی به استان مربوطه
5-بررسی و اقدام در خصوص کارگروه‌های ارسالی براساس ماده 4 و 11 پس از رفع نواقص
الزامات و مقررات:
1-مشمولین ماده 4 روش اجرایی حمایت از بازنشستگان نیازمند عبارتند از: 1- معلولین جسمی و ذهنی2- بیماران خاص و صعب العلاج3- سالمندان نیازمند به مراقبت و نگهداری
2-فرزندان تحت تکفل بازنشسته، مستمری بگیران شامل همسر یا همسران بازنشسته و وظیفه بگیران(وظیفه بگیران شامل افراد تحت پوشش سابا که بنا به دلایلی قبل از پایان سن قانونی خدمت، شامل انواع عضویت‌های پایوری و سربازی از خدمت منفک و به سامانه حقوق سابا پیوسته اند.) تحت پوشش طرح حمایتی قرار می‌گیرند.
3-والدین و دختران مطلقه و شوهر فوت شده که از حقوق مستمری فرزند یا والدین خود برخوردارند، خانواده‌های اعدامی و اخراجی، سربازان آزاده، بسیجیان و حقوق بگیران ماده 38 قانون تحت پوشش طرح حمایتی قرار نمی‌گیرند.
4-اعتبار مصوبات کارگروه حداکثر برای مدت یکسال (تا پایان سال مربوط) خواهد بود.
5-در مواردی که هر یک از افراد جامعه هدف که موضوع پرداخت کمک هستند، فوت نمایند از شمول این روش اجرایی خارج گردیده و مصوبه از دستور کار خارج می‌گردد .
6-تعیین نحوه پرداخت کمک، اعم از وام و بلاعوض (بصورت واریز به حساب حقوقی فرد(ماهیانه)، خرید کالا (پوشک و ... ) و یا خدمات (پرستاری و....) توسط کارگروه حمایتی استان تعیین و از طریق موسسه پرداخت خواهد شد.
7-حداکثر زمان برای شناسائی اولیه، دیدار و سرکشی، تشکیل جلسه کمیته بررسی، تصمیم گیری و اجرای تصمیمات متخذه، 20 روز خواهد بود.
8-ادارات استانی با توجه به نوع مشکلات و شرایط افراد و همچنین در نظر گرفتن سقف اعتبارات استان، اختیار دارند به میزان سقف‌های تعیین شده زیر از واجدین شرایط، حمایت لازم را بعمل آورند.
الف- وام قرض الحسنه تا سقف 000/000/100 ریال و در صورت داشتن توان پرداخت اقساط مندرج در فیش حقوقی.
ب - کمک هزینه نقدی شامل پرداخت نقدی، خرید کالا و خرید خدمات پرستاری و ... تا سقف 7.000.000 ریال ماهیانه و حداکثر تا پایان همان سال.
1-در صورتیکه پیشنهاد کمیته استانی، بالاتر از سقف حدود اختیارات استان باشد موضوع در هیئت مدیره موسسه مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
2-اختیار کارگروه حمایتی استان برای تعیین مدت بازپرداخت وام 60 ماهه می‌باشد و پیشنهادات استانی برای مدت بیش از 60 ماه در هیئت مدیره موسسه بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.
3-در تعیین کمک هزینه به افراد جامعه هدف، ضرورت دارد موارد زیر مورد توجه کارگروه حمایتی استان قرار گیرند:
الف- کسانی که در فیش حقوقی کمک هزینه درمان دریافت می‌کنند.
ب- افرادی که توسط ساخد مورد حمایت قرار گرفته‌اند.
ج- میزان حقوق دریافتی فرد.
د- خدماتی که تا کنون دریافت داشته‌اند.
1-ادارات کل موظفند در پایان هر ماه وضعیت افراد جامعه هدف را در سامانه منزلت بررسی و در صورت خروج وی از سامانه، گزارش لازم را جهت قطع حمایت به معاونت حمایتی موسسه اعلام نمایند.
2-استان ها موظفند در اسرع وقت پس از تشکیل کارگروه مصوبات مربوطه را حسب مورد در قالب فرم‌های 3،2،1 و4 از طریق اتوماسیون به معاونت حمایتی موسسه ارسال نمایند.
3-موسسه موظف است پس از واریز وجه به حساب افراد جامعه هدف، مراتب را به صورت مکتوب به اداره کل استان اعلام نماید.
4-موسسه موظف است بصورت ماهیانه گزارش عملکرد برنامه‌های حمایت از افراد جامعه هدف را به تفکیک استانی و رده خدمتی و مشتمل بر پرداخت‌های بلاعوض، وام، کمک‌های حمایتی نقدی و ارائه خدمات و تأمین وسائل مورد نیاز را در قالب سرفصل‌های مربوطه به سابا اعلام نماید.